Algemene Voorwaarden

Template Wizard is een handelsnaam van Henk Kuiper Webs

Artikel 1: Definities

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven:
  opdrachtgever: de wederpartij van Henk Kuiper Webs, handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf.

Artikel 2: Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Henk Kuiper Webs en opdrachtgever waarop Henk Kuiper Webs deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Henk Kuiper Webs, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de opdrachtgever zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van Henk Kuiper Webs en opdrachtgever slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van Henk Kuiper Webs.
 4. Indien een of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Henk Kuiper Webs en opdrachtgever zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3: Aanbiedingen en offertes

 1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. De door Henk Kuiper Webs gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Henk Kuiper Webs is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 3. Levertijden in offertes, indien genoemd, van de Henk Kuiper Webs zijn indicatief en geven de opdrachtgever bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding, vernietiging of of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 4. De prijzen in de genoemde aanbiedingen in offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is Henk Kuiper Webs daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij de Henk Kuiper Webs anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Henk Kuiper Webs niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.

Artikel 4: Levering

 1. Opdrachtgever is verplicht de werkzaamheden af te nemen op het moment dat Henk Kuiper Webs deze bij hem aanbiedt of doet aanbieden, dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien Henk Kuiper Webs gegevens behoeft van de opdrachtgever in het kader van de uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat opdrachtgever deze aan Henk Kuiper Webs ter beschikking heeft gesteld.
 3. Indien Henk Kuiper Webs een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Henk Kuiper Webs schriftelijk in gebreke te stellen voordat er op enigerlei wijze sprake van verzuim zou kunnen zijn.
 4. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Henk Kuiper Webs de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 5. Henk Kuiper Webs is pas verplicht de opdracht af te leveren na volledige betaling van het overeengekomen bedrag.

Artikel 5: Onderzoek en reclame

 1. Opdrachtgever is gehouden het geleverde binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort te opdrachtgever te onderzoeken of de kwaliteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen.
 2. Eventuele zichtbare tekortkomingen behoren binnen een week na levering schriftelijk aan Henk Kuiper Webs te worden gemeld. Niet zichtbare behoren binnen drie weken na ontdekking doch uiterlijk binnen 12 maanden na levering te worden vermeld.
 3. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft opdrachtgever verplicht tot afname en betaling van de werkzaamheden van Henk Kuiper Webs.

Artikel 6: Vergoeding, prijs en kosten

 1. Indien Henk Kuiper Webs met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is Henk Kuiper Webs niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs in de gevallen als hieronder genoemd.
 2. Henk Kuiper Webs mag prijsstijgingen doorberekenen, indien Henk Kuiper Webs kan aantonen dat zich tussen het moment van aanbieden en uitvoering van de overeenkomst significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen of software.
 3. Indien de prijsstijging meer dan 10% bedraagt, is opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, tenzij deze prijsstijging het gevolg is van een wijziging in de overeenkomst.
 4. De door Henk Kuiper Webs gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend-en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

Artikel 7: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Henk Kuiper Webs zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Henk Kuiper Webs de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Henk Kuiper Webs daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Henk Kuiper Webs geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 8: Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Henk Kuiper Webs aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 30 dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn de vorderingen van Henk Kuiper Webs op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
 4. Voor alle opdrachten geldt een aanbetaling van 50% van het overeengekomen bedrag. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling van deze aanbetaling binnen de termijn van 30 dagen wordt opdracht nietig verklaard.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Henk Kuiper Webs geleverde werkzaamheden en zaken, daaronder eventueel mede ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enzovoorts, blijven eigendom van Henk Kuiper Webs totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Henk Kuiper Webs gesloten overeenkomsten is nagekomen.

Artikel 10: Garantie

 1. Henk Kuiper Webs garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan kunnen worden gesteld. De onder 1. genoemde garantie geldt gedurende een periode van 12 maanden na levering.
 2. Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Henk Kuiper Webs de zaak binnen redelijke termijn zorg dragen voor herstel.
 3. De te dezer genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Henk Kuiper Webs, opdrachtgever of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangebracht.

Artikel 11: Incassokosten

 1. Indien de opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van geldvordering incassokosten verschuldigd. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief zoals door de Nederlandse Orde van Advocaten in incassozaken wordt geadviseerd.
 2. Indien Henk Kuiper Webs hogere kosten heeft gemaakt, welke redelijkerwijze noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.
 3. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van opdrachtgever.

Artikel 12: Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en/of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en/of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Henk Kuiper Webs zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en/of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal Henk Kuiper Webs de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal Henk Kuiper Webs daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal Henk Kuiper Webs geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan haar kunnen worden toegerekend.

Artikel 13: Opschorting en ontbinding

 1. Henk Kuiper Webs is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:
  • opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt:
  • na het sluiten van de overeenkomst Henk Kuiper Webs ter kennis genomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet naar behoren zal worden nagekomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkomingen haar rechtvaardigt;
  • opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is. Zodra zekerheid is gesteld, vervalt de bevoegdheid tot opschorting, tenzij deze voldoening daardoor onredelijk is vertraagd.
 2. Voorts is Henk Kuiper Webs bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat de nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Henk Kuiper Webs op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Henk Kuiper Webs de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Henk Kuiper Webs behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

Artikel 14: Aansprakelijkheid

 1. Indien door Henk Kuiper Webs geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Henk Kuiper Webs jegens opdrachtgever beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder ‘Garanties’ geregeld.
 2. Behoudens in geval van opzet of grove schuld van Henk Kuiper Webs of haar leidinggevend personeel, is Henk Kuiper Webs niet aansprakelijk voor schade van de opdrachtgever of een derde ten gevolge van een (toerekenbare) tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst of enige andere verplichting van Henk Kuiper Webs jegens de opdrachtgever. De aansprakelijkheid van Henk Kuiper Webs is in elk geval beperkt tot directe schade aan zaken en directe schade door dood of letsel en tot ten hoogste een bedrag gelijk aan het bedrag dat Henk Kuiper Webs voor de geleverde diensten en/of producten heeft ontvangen, met een maximum van 2.500,00 Euro.
 3. Henk Kuiper Webs is nimmer aansprakelijk voor vervolgschade, waaronder in ieder geval dient te worden verstaan vermogensschade als gevolg van directe schade en zuivere vermogensschade, waaronder bedrijfsschade, winstderving, schade door dataverlies, schade als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van de diensten van Henk Kuiper Webs dan wel het internet, schade ontstaan door het uitlekken van data, schade veroorzaakt door elektronische betaling of schade voortvloeiend uit aanspraken van derden jegens de opdrachtgever.
 4. Henk Kuiper Webs is niet aansprakelijk voor schade aan de zijde van de opdrachtgever die is veroorzaakt door derden, die al dan niet gebruik maken van de diensten van Henk Kuiper Webs.
 5. De opdrachtgever vrijwaart Henk Kuiper Webs voor alle aanspraken van derden verbandhoudende met het gebruik van de diensten van Henk Kuiper Webs door de opdrachtgever, waaronder onvoldoende naleving door de opdrachtgever van enige verplichting jegens Henk Kuiper Webs , al dan niet voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
 6. De opdrachtgever die handelt in strijd met zijn verplichtingen uit de overeenkomst, waaronder deze algemene voorwaarden, is aansprakelijk voor alle daaruit voor Henk Kuiper Webs voortvloeiende schade.

Artikel 15: Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden om het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende zaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Henk Kuiper Webs geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Henk Kuiper Webs niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 3. Henk Kuiper Webs heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen zich gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zover Henk Kuiper Webs ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Henk Kuiper Webs gerechtigd om reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren.
  Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 16: Vrijwaringen

 1. De opdrachtgever vrijwaart Henk Kuiper Webs voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien de opdrachtgever aan Henk Kuiper Webs informatiedragers, elektronische bestanden of software verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 17: Intellectueel eigendom

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Henk Kuiper Webs zich de rechten en bevoegdheden voor die Henk Kuiper Webs toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Het is opdrachtgever niet toegestaan verandering in zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
 3. De in het kader van de opdracht eventueel door de Henk Kuiper Webs tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen, tekeningen, films, software en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Henk Kuiper Webs, ongeacht of deze aan de opdrachtgever of aan anderen ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door Henk Kuiper Webs eventueel verstrekte stukken, zoals ontwerpen, schetsen, tekeningen, film, software, (elektronische) bestanden enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om door de opdrachtgever te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Henk Kuiper Webs worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Henk Kuiper Webs behoudt het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 18: Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van Henk Kuiper Webs is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft Henk Kuiper Webs het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten

Artikel 19: Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen Henk Kuiper Webs en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.